วันที่ประกาศ : 14 ม.ค. 2565 14:24

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

👉ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการใช้ทรัพยากร และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งให้บริการฐานข้อมูลฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ และฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ โดยเข้าใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

🌐รายละเอียดฐานข้อมูลเว็บไซต์ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี

https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=8804

 

.........................................

🏢 อาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด) มทร.ธัญบุรี

🌐Website: www.library.rmutt.ac.th

📲Line Official ID: @988lcdsb

................................................

Shere :