วันที่ประกาศ : 4 ก.ค. 2565 10:54

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitin และการใช้โปรแกรม Endnote

 

 

ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมโครงการการใช้ฐานข้อมูลแบบระบุกลุ่มเป้าหมายในหลากหลายรูปแบบ รุ่นที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ

✅บรรยายเกี่ยวการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin และการใช้โปรแกรม Endnote ในการจัดการบรรณานุกรม 

✅นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมหมวดวิชาการ 6 ชั่วโมง 

✅รับคะแนน RMUTT Privilege 20 คะแนน

 

 www.regtraining.rmutt.ac.th 

 

 

Shere :