วันที่ประกาศ : 9 มิ.ย. 2565 22:03

WHAT IS SCIMAGOJR FOR...?

WHAT IS SCIMAGOJR FOR...?

SCImago | เครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพของวารสาร นักวิจัยสามารถตรวจสอบรายชื่อวารสารเพื่อดูดัชนีวัดคุณภาพ Quartile Score ของวารสารในแต่ละสาขาวิชาสำหรับการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารได้

สามารถเข้าใช้งานได้ฟรีผ่านเว็บไซต์ >> www.scimagojr.com

#eLibrary_RMUTT #RmuttLibrary #DigitalLibrary #SCImago #SJR

Shere :